Regulamin Konferencji
ConSelenium 2021

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem konferencji ConSelenium, zwanej dalej Konferencją lub ConSelenium, jest: AmberTeam Testing Sp. z o. o., wpisany do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000448485, REGON: 146510311, NIP: 5272689188, z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bellottiego 5 lok. 48.
 2. ForProgress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, wpisany do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 520939, której jedynym komplementariuszem jest ForProgress Sp. z o. o., wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000497531, REGON: 147095788, NIP: 7010416390, z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16/4.
 3. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym (online) w 4 następujące po sobie czwartki począwszy od 20 maja 2021 roku do 17 czerwca 2021 roku z wyłączeniem dni, w których przypada ustawowy dzień wolny od pracy. Prelekcje będą odbywały się w przedziale godzinym 18:30 – 21:00, przy czym dokładna godzina startu prelekcji zostanie potwierdzona w Agendzie na stronie www.conselenium.pl oraz w korespondencji mailowej z bezpośrednim łączem do spotkania online.

§2

 1. Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się automatyzacją testów oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tym tematem. 

§3

 1. Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie internetowej Konferencji: www.conselenium.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/ConSelenium

Warunki uczestnictwa

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w ConSelenium 2021 jest :
  1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.conselenium.pl – do dnia 8 czerwca 2021 roku. 
  2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
  3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej i potwierdzenie jej wpłynięcia na rachunek Organizatora.
  4. Uczestnik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu w ten sposób, aby mógł odbywać spotkanie online za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Warunek ten jest koniecznym do Uczestnictwa w wydarzeniu.
  5. Informacje o możliwości dostępu do platformy Clickmeeting dostępne są na stronie internetowej https://clickmeeting.com/ 

§5

 1. Opłata za uczestnictwo w ConSelenium 2021 wniesiona do dnia  08.06.2021 (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy) wynosi 199 złotych brutto (zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Rezygnacja z udziału w ConSelenium

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w ConSelenium w terminie 10 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia 18 maja 2021 roku. Rezygnacja Uczestnika z udziału w ConSelenium powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

 1. Liczba miejsc dla Uczestników ConSelenium jest ograniczona.
 2. Organizator udostępnia do sprzedaży pulę 200 miejsc.

§7

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§8

 1. Wydarzenie pn. ConSelenium 2021 odbędzie się na platformie Clickmeeting.com
 2. Po potwierdzeniu rejestracji oraz potwierdzeniu wpłynięcia środków na rachunek Organizatora, Organizator prześle link do prelekcji.
 3. Organizator wyśle link do prelekcji na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 4. Link zostanie wysłany najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem prelekcji.
 5. Na każdą prelekcję Uczestnik otrzyma osobny link.

§9

Szczegółowy program Konferencji (agenda) jest opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.conselenium.pl  i może ulegać zmianie przed rozpoczęciem każdej prelekcji.

Postanowienia końcowe

§10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika Konferencji, jeżeli wynikają one z winy uczestnika lub zachowania osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub jeżeli one wynikają z działania siły wyższej.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w szczególności adresów e-mail przesłanych Organizatorowi, w celach związanych z organizacją ConSelenium, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych oraz danych do rozliczenia konferencji.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas ConSelenium, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. W przypadku, gdy ConSelenium nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w ConSelenium będą rozstrzygane przez sąd w Warszawie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości technicznych Uczestnika do uczestnictwa w wydarzeniu.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie serwisu internetowego Konferencji.
 11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu jego opublikowania na stronie serwisu internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili dokonywania rezerwacji przez Uczestnika.
 12. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 13. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza ważności pozostałych postanowień Regulaminu, a w miejsce postanowień nieważnych będą stosowane postanowienia najbardziej zbliżone.