Regulamin Konferencji
ConSelenium 2020

Postanowienia ogólne
§1
 1. Organizatorem konferencji ConSelenium, zwanej dalej Konferencją lub ConSelenium, jest: AmberTeam Testing Sp. z o. o., wpisany do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000448485, REGON: 146510311, NIP: 5272689188, z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bellottiego 5 lok. 48.
 2. ForProgress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, wpisany do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 520939, której jedynym komplementariuszem jest ForProgress Sp. z o. o., wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000497531, REGON: 147095788, NIP: 7010416390, z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16/4.
 3. W pierwszym dniu ConSelenium odbędą się warsztaty (dzień warsztatowy), w drugim dniu zaplanowano wystąpienia prelegentów (dzień konferencyjny). Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej ConSelenium: www.conselenium.pl.
§2
 1. Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się automatyzacją testów oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tym tematem. 
§3
 1. Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie internetowej Konferencji: www.conselenium.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/ConSelenium
Warunki uczestnictwa
§4
Warunkiem uczestnictwa w ConSelenium 2020 jest :
 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.conselenium.pl – do dnia 12 marca 2020 roku. Termin dotyczy Uczestników korzystających z zakwaterowania oferowanego przez Organizatorów.
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej i potwierdzenie jej wpłynięcia na rachunek Organizatora.
§5
 1. Organizator oferuje Uczestnikom ConSelenium 2019 deklarującym chęć uczestnictwa w obu dniach Konferencji, możliwość zakwaterowania w hotelu IBIS, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, 90-368 Łódź, a w razie braku dostępnych miejsc, w innym hotelu o porównywalnym standardzie. Nocleg wliczony jest w cenę uczestnictwa w ConSelenium.
 2. Ze względu na formalności  związane z rezerwacją miejsc w hotelu IBIS  lub innym proponowanym przez Organizatora, nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na innego Uczestnika jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2020 r. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres rejestracja@conselenium.pl i potwierdzone przez wiadomość zwrotną od Organizatora, przed dniem 12 marca 2020 r.
§6
 1. Opłata za uczestnictwo w ConSelenium 2020 wniesiona do dnia  14.02.2020 (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy) wynosi:
a) 1103 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy w dniu warsztatowym i dniu konferencyjnym (2 i 3 kwietnia 2020),
b) 613 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy tylko w dniu konferencyjnym ( 3 kwietnia 2020).
 1. Opłata za uczestnictwo w ConSelenium 2020 wniesiona od dnia 17.02.2020 do dnia 12 marca 2020 roku  wynosi:
c) 1223 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy w dniu warsztatowym i dniu konferencyjnym (2 i 3 kwietnia 2020), 
d) 733 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy tylko w dniu konferencyjnym (3 kwietnia 2020).
UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
 1. Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora AmberTeam Testing Sp. z o.o., ul. Bellottiego 5 lok. 48, 01-022 Warszawa, o numerze 08 1090 1030 0000 0001 3493 8504 na podstawie faktury proforma w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania.
 2. Rejestracje, w których faktura proforma nie zostanie opłacona w podanym terminie, a Uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi drogą elektroniczną, będą anulowane.
 3. Faktury VAT zostaną przekazane Uczestnikom  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji i zostaną przesłane z adresu: faktury@conselenium.pl.
Rezygnacja z udziału w ConSelenium
6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w ConSelenium w terminie 10 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w ConSelenium powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w dniu warsztatowym lub konferencyjnym Organizator ma prawo odliczyć od zwracanej kwoty opłatę manipulacyjną 246 zł brutto, za którą zostanie wystawiona faktura VAT.
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty złożenia rezygnacji, zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na konto, z którego została wykonana zapłata za konferencję.
§7
 1. Liczba miejsc dla Uczestników ConSelenium jest ograniczona.
 2. Organizator udostępnia do sprzedaży pulę 220 miejsc, w tym:
 • 120 miejsc do uczestnictwa na dzień warsztatowy i konferencyjny łącznie,
 • 100 miejsc na dzień konferencyjny.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji zostanie zakończone w dniu 12 marca 2020 roku.
§8
Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach ConSelenium jest ograniczona. Dostępność wydarzeń pokazana jest w formularzu rejestracyjnym.
§9
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji posiłki  w postaci:
 • poczęstunków podczas przerw wskazanych w agendzie Konferencji, na które składać się będą: kawa, herbata, woda oraz ciasteczka,
 • obiadu w formie bufetu szwedzkiego w dniu 3 kwietnia 2020.
§10
 1. Organizator zapewnia dodatkowo Uczestnikom dnia warsztatowego nocleg z dnia 2 na 3 kwietnia 2020 r. w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych w hotelu IBIS Łódź lub innym hotelu w Łodzi o podobnym standardzie, w zależności od dostępności miejsc. Uczestnicy zdecydowani na skorzystanie z zakwaterowania oferowanego przez Organizatora mogą wskazać osoby do wspólnego zakwaterowania w odpowiednim polu w formularzu rejestracyjnym. Bez podania danych drugiego Uczestnika do zakwaterowania, druga osoba zostanie wskazana przez Organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 1. W przypadku braku miejsc w pokojach jednoosobowych, istnieje możliwość samodzielnego zakwaterowania Uczestnika dnia warsztatowego w pokoju dwu- lub więcej osobowym po wcześniejszym przesłaniu chęci skorzystania z takiej opcji na adres rejestracja@conselenium.pl. Zakwaterowanie będzie możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 250 zł netto (należy doliczyć do niej 23% podatku VAT) wniesionej na konto Organizatora. Zakwaterowanie będzie możliwe w ramach dostępnych miejsc w hotelach. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
§11
 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego konferencji ConSelenium jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu Campanile w Łodzi lub innego hotelu oferowanego przez Organizatora.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w ConSelenium jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w internecie zdjęć wykonanych przez Organizatora podczas Konferencji.
§12
Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.
Przebieg konferencji
§13
 1. Wydarzenie pn. ConSelenium 2019 odbędzie się w budynku EC-1 Łódź,  w Łodzi w dniach 2 i 3 kwietnia 2020 r.
 2. Rejestracja obecności Uczestników Warsztatów oraz Warsztaty odbędą się w budynku EC-1 Łódź, w Łodzi przy ulicy Targowej 1/3 , w dniu 2 kwietnia 2020 r.
 3. Rejestracja obecności Uczestników Konferencji odbędzie się w budynku EC-1 Łódź,  w Łodzi, w dniu 3 kwietnia 2020 roku.
 4. Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji odbędzie się pierwszego dnia ConSelenium w godzinach wieczornych w miejscu wskazanym przez Organizatora w agendzie Konferecji.
§14
Szczegółowy program Konferencji (agenda) jest opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.conselenium.pl  i może ulegać zmianie przed rozpoczęciem Konferencji.
§15
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika Konferencji, jeżeli wynikają one z winy uczestnika lub zachowania osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub jeżeli one wynikają z działania siły wyższej.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w szczególności adresów e-mail przesłanych Organizatorowi, w celach związanych z organizacją ConSelenium, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych oraz danych do rozliczenia konferencji.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas ConSelenium, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych, a zakupionego poza hotelem jest zabronione.
 7. EC-1 Łódź  w Łodzi nie wyraża zgody na catering, obsługę imprez gastronomicznych dla Uczestników Konferencji, realizowanych na terenie EC-1 przez podmioty zewnętrzne, nie współpracujące z Organizatorem.
 8. W przypadku, gdy ConSelenium nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w ConSelenium będą rozstrzygane przez sąd w Warszawie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie serwisu internetowego Konferencji.
 14. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu jego opublikowania na stronie serwisu internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili dokonywania rezerwacji przez Uczestnika.
 15. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 16. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza ważności pozostałych postanowień Regulaminu, a w miejsce postanowień nieważnych będą stosowane postanowienia najbardziej zbliżone.