Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI CONSELENIUM 2018

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem konferencji ConSelenium, zwanej dalej Konferencją, jest:
  AmberTeam Testing Sp. z o. o., wpisanaą do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000448485, REGON: 146510311, NIP: 5272689188, z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bellottiego 5 lok. 48.
 2. ForProgress Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 520939, której jedynym komplementariuszem jest ForProgress Sp. z o. o., wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000497531, REGON: 147095788, NIP: 7010416390, z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16/4.
 3. W pierwszym dniu ConSelenium odbędą się  warsztaty, w drugim dniu zaplanowano wystąpienia prelegentów. Szczegółowy program Konferencji dostępny będzie na stronie internetowej ConSelenium: www.conselenium.p

§2

Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się automatyzacją testów oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tym tematem.

§3

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie internetowej Konferencji: www.conselenium.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/ConSelenium.

 

Warunki uczestnictwa

§4

Warunkami uczestnictwa w ConSelenium 2018 są:

 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.conselenium.pl - do dnia 19 marca 2018 roku. Termin dotyczy Uczestników korzystających z zakwaterowania oferowanego przez Organizatorów.
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej i potwierdzenie jej wpłynięcia na rachunek Organizatora

§5

 1. Organizator oferuje Uczestnikom ConSelenium 2018 deklarującym chęć uczestnictwa w obu dniach Konferencji, możliwość zakwaterowania w hotelu Savoy w Łodzi, przy ul. Traugutta 6, a w razie braku dostępnych miejsc, w innym hotelu o porównywalnym standardzie. Nocleg wliczony jest w cenę uczestnictwa w ConSelenium.
 2. Ze względu na formalności  związane z rezerwacją miejsc w hotelu Savoy lub innym proponowanym przez Organizatora, nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na innego Uczestnika jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2018 r.. Dane nowego Uczestnika muszą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres rejestracja@conselenium.pl i potwierdzone przez wiadomość zwrotną od Organizatora, przed dniem 19.03.2018..

§6

 1. Opłata za uczestnictwo w ConSelenium 2018 przy rejestracji do 18 marca 2018 wynosi:
  1. 999,00 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy w dniu warsztatowym i dniu konferencyjnym (19 i 20 kwietnia 2018), lub
  2. 555,00 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy tylko w dniu konferencyjnym (20 kwietnia 2018).
 2. Opłata za uczestnictwo w ConSelenium 2018 przy rejestracji od 19 marca 2018 wynosi:
  1. 1111,00 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy w dniu warsztatowym i dniu konferencyjnym (19 i 20 kwietnia 2018), lub
  2. 666,00 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy tylko w dniu konferencyjnym (20 kwietnia 2018).

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do ceny, należy doliczyć 23% podatku VAT.

 1. Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora: ForProgress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa, o numerze 68 1940 1076 3136 1480 0000 0000 w terminie do 2 dni roboczych od dnia rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, na podstawie otrzymanej faktury proforma.
 2. Rejestracje, w których faktura nie zostanie opłacona w podanym terminie,  Uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi drogą elektroniczną, będą anulowane oraz zostaną wyksięgowane.
 3. Faktury VAT zostaną przekazane Uczestnikom  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji i zostaną przesłane z adresu: faktury@conselenium.pl.

Rezygnacja z udziału w ConSelenium

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 10 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w dniu warsztatowym oraz konferencyjnym Organizator ma prawo odliczyć od zwracanej kwoty opłatę manipulacyjną 246 zł brutto.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty złożenia rezygnacji, zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na konto, z którego została wykonana zapłata za konferencję.

§7

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona.
 2. Organizator udostępnia do sprzedaży pulę 180 miejsc, w tym:
  1. 80 miejsc do uczestnictwa na dzień warsztatowy i konferencyjny łącznie,
  2. 100 miejsc na dzień konferencyjny.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w Konferencji zostanie zakończone w dniu 18 kwietnia 2018 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.

§8

Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Konferencji jest ograniczona. Dostępność wydarzeń pokazana zostanie w formularzu rejestracyjnym.

§9

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji posiłki podczas trwania Konferencji w postaci:
 • poczęstunków podczas przerw wskazanych w agendzie Konferencji, na które składać się będą: kawa, herbata, woda oraz ciasteczka,
 • obiadu w formie bufetu szwedzkiego w dniu 20 kwietnia

§10

 1. Organizator zapewnia dodatkowo Uczestnikom Warsztatów:
 • posiłki w dniu 19 kwietnia 2018 r.w formie opisanej w §9 pkt.1.
 • nocleg z dnia 19 na 20 kwietnia 2018 r. w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych lub trzyosobowych w hotelu Savoy lub innym hotelu w Łodzi o podobnym standardzie, w zależności od dostępności miejsc. Uczestnicy zdecydowani na skorzystanie z zakwaterowania oferowanego przez Organizatora są zobowiązani do Wypełnienia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Bez podania danych drugiego Uczestnika Warsztatów  do zakwaterowania w pokoju, zostanie ona wskazana przez Organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 1. Istnieje możliwość zakwaterowania pojedynczych osób będących Uczestnikami Warsztatów w pokojach dwu- lub więcej osobowych w przypadku braku miejsc w pokojach jednoosobowych, po wcześniejszym przesłaniu chęci skorzystania z takiej opcji na adres rejestracja@conselenium.pl. Będzie to możliwe za dodatkowa opłatą w wysokości 200 zł netto (należy doliczyć do niej 23% podatku VAT) na konto Organizatora, w ramach dostępnych miejsc w hotelach. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.

§11

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego konferencji ConSelenium jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu Savoy w Łodzi lub innego hotelu oferowanego przez Organizatora..
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w ConSelenium jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych przez Organizatora podczas Konferencji.

§12

Uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§13

 1. Wydarzenie pn. ConSelenium Konferencja odbędzie się w budynku EC-1 Łódź,  w Łodzi w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r.
 2. Rejestracja obecności Uczestników Warsztatów oraz Warsztaty odbędą się w budynku EC-1 Łódź, w Łodzi przy ulicy Targowej 1/3 , w dniu 19 kwietnia 2018 r.
 3. Rejestracja obecności Uczestników Konferencji odbędzie się w budynku EC-1 Łódź,  w Łodzi, w dniu 20 kwietnia 2018 roku.
 4. Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji odbędzie się pierwszego dnia ConSelenium w godzinach wieczornych w miejscu wskazanym przez Organizatora w agendzie ConSelenium. Irish Pub przyul. Piotrkowskiej 77 w Łodzi..

§14

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.conselenium.pl przed rozpoczęciem Konferencji.

Postanowienia końcowe

§15

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w szczególności adresów e-mail przesłanych Organizatorowi, w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych, a zakupionego poza hotelem - jest zabronione.
 7. EC-1 Łódź  w Łodzi nie wyraża zgody na catering, obsługę imprez gastronomicznych dla Uczestników Konferencji, realizowanych na terenie EC-1 przez podmioty zewnętrzne, nie współpracujące z Organizatorem.
 8. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 14. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
 15. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 16. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień regulaminu nie narusza ważności pozostałych postanowień regulaminu, a w miejsce postanowień nieważnych będą stosowane postanowienia najbardziej zbliżone.