HOME
O NAS
CALL FOR PAPERS
GALERIA
RADA PROGRAMOWA
ORGANIZATOR

ConSelenium 2022

TERMIN: 1 - 2 GRUDNIA 2022
HOME
O NAS
CALL FOR PAPERS
ConSelenium_LOGO_rgb_białe
GALERIA
RADA PROGRAMOWA
ORGANIZATOR

ConSelenium 2022

TERMIN: 1 - 2 GRUDNIA 2022

REGULAMIN KONFERENCJI CONSELENIUM 2022

Postanowienia ogólne

§1

1.       Organizatorem konferencji ConSelenium, zwanej dalej Konferencją, jest AmberTeam Testing Sp. z o. o., wpisaną do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000448485, REGON: 146510311, NIP: 5272689188, z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bellottiego 5 lok. 48.

2.       Konferencja odbędzie się w dniach 01-02 grudnia 2022 roku w Hotelu O3Hotel w Warszawie przy ulicy Mangalia 1, przy czym dzień pierwszy w całości wypełnią warsztaty; dzień drugi to właściwa Konferencja.

§2

Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się automatycznym testowaniem oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z testowaniem automatycznym.

§3

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji conselenium.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/ConSelenium
oraz profilu Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/conselenium/.

Warunki uczestnictwa

§4

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

1.       Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego na www.conselenium.pl do dnia 28 listopada 2022 roku.

2.       Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.

3.       Wniesienie opłaty rejestracyjnej przed rozpoczęciem wydarzenia.

§5

Ze względu na procedury związane z rezerwacją miejsca w miejscu organizacji wydarzenia nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2022 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres rejestracja@conselenium.pl potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§6

1.       Przedsprzedaż biletów dla uczestników organizowana jest w terminie od 16.09.2022 do 29.09.2022 r. lub do wyczerpania puli biletów w przedsprzedaży. Opłata za uczestnictwo w tym okresie wynosi:

a.       1159 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy w dniu warsztatowym i dniu konferencyjnym (1 i 2 grudnia 2022),

b.      609 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy tylko w dniu konferencyjnym (2 grudnia 2022).

 

2.       Sprzedaż regularna dla uczestników organizowana jest w terminie od 03.10.2022 do 28.11.2022 lub do wyczerpania puli biletów. Opłata za uczestnictwo w tym okresie wynosi:

a.       1309 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy w dniu warsztatowym i dniu konferencyjnym (1 i 2 grudnia 2022),

b.      759 zł netto dla Uczestnika, który uczestniczy tylko w dniu konferencyjnym (2 grudnia 2022).

 

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

3.       Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie 2 dni od rejestracji na podstawie faktury proforma.

4.       Rejestracje, w których faktura nie zostanie opłacona w podanym terminie a uczestnik nie zgłosi tego faktu Organizatorowi, będą anulowane oraz zostaną wyksięgowane.

5.       Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu faktura@conselenium.pl.

§7

1.       Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona.

2.       Organizator udostępni do sprzedaży pulę 160 miejsc, w tym:

- 60 miejsc łącznie na dzień warsztatowy i konferencyjny,

- 100 miejsc na dzień konferencyjny.

3.       Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 28 listopada 2022 roku lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.

§8

Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Konferencji jest ograniczona, dotyczy to zwłaszcza warsztatów – maksymalna, aktualnie dostępna liczba miejsc jest podana na formularzu rejestracji Uczestnika na stronie Konferencji.

§9

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji, którzy wykupili bilet na

  1. 1 i 2 grudnia 2022 roku:

1.1.             1 grudnia 2022 roku: przerwy kawowe, lunch podczas wydarzenia, kolację afterparty, parking podczas trwania wydarzenia po walidacji biletu w recepcji konferencji,

1.2.             2 grudnia 2022 roku: przerwy kawowe, lunch podczas trwania wydarzenia, parking podczas trwania wydarzenia po walidacji biletu w recepcji konferencji,

  1. Tylko na 2 grudnia 2022 roku: przerwy kawowe oraz lunch podczas trwania wydarzenia, parking podczas trwania wydarzenia po walidacji biletu w recepcji konferencji.

§10

1.       Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych w miejscu organizacji wydarzenia.

2.       Hotel O3Hotel oferuje uczestnikom wydarzenia stałą cenę noclegu ze śniadaniem w dniach 30.11.2022/01.02.2022 oraz 01.12.2022/02.12.2022 w cenach:
1. Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:  305 zł brutto za jedną noc;
2. Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 270 zł brutto za jedną noc.
Uczestnik pokrywa koszty zakwaterowania we własnym zakresie, a gwarantowana cena za nocleg dla uczestników jest możliwa do uzyskania na hasło: ConSelenium.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za dostępność pokoi w terminie trwania wydarzenia.

§11

1.       Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu O3Hotel w Warszawie dostępnego pod adresem:

2.       Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji.

§12

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§13

1.       Rejestracja Uczestników Warsztatów oraz Warsztaty odbędą się w Hotelu O3Hotel w Warszawie w dniu 1 grudnia 2022 r.

2.       Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się w Hotelu O3Hotel w Warszawie w dniu 2 grudnia 2022 roku.

3.       Konferencja odbędzie się w Hotelu O3Hotel w Warszawie w dniach 1 i 2 grudnia 2022 roku.

4.       Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji, odbędzie się pierwszego dnia Konferencji od godziny 19:00 w restauracji O3Meet w Hotelu O3Hotel w Warszawie.

§14

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.conselenium.pl

Postanowienia końcowe

§15

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

3.       Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

4.       Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.

5.       Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.

6.       Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych zakupionego poza hotelem jest zabronione.

7.       Hotel O3Hotel w Warszawie nie wyraża zgody na catering.

POLITYKA PRYWATNOŚCi
1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: conselenium.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Amberteam Testing Sp. z O.O. ul.Bellotiego 5 m 48, 01-022 Warszawa
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: 
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Obsługa zapytań przez formularz
Realizacja zamówionych usług
Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest: Mariusz Dacka adres: ul.Bellotiego 5 m 48, 01-022 Warszawa kontakt elektroniczny: 
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone


Scroll to Top